Her finn De Voss handballklubb sin sportsplan som skal være en guide for laga sin utvekling og for trenarrolla i klubben. Planen reviderast kvart 3 år.

Sportsleg plan 21.09.2023