Instruks for oppmann
Kjære oppmann / foreldrekontakt.

 
Velkommen som oppmann i Voss handballklubb Styret i handballgruppa set stor pris på at du har tatt på deg ansvaret som oppmann.
 
Trenarane og styret er avhengig av ei positiv og støttande foreldregruppa. Utan eit godt samarbeid frå foreldregruppa vert det ikkje mogleg å gje våre born og unge eit godt sportsleg tilbod og trygge rammer. 
 
Eit av handballklubben sine siktemål er å framstå på ein ryddig måte. Dette kan me oppnå ved at alle involverte er lojale ovanfor retningslinjene. Det er ynskjeleg at klubbhandboka vert fylgt og at ansvarlege styremedlem blir kontakta om noko er uklart. Som oppmann er du ansvarlig for å sende ut infoskriv om Voss HK til alle foresatte innan 01.09, og til nye spelarar.
 
Den enkelte oppmann/ foreldrekontakt har ikkje myndigheit til å opptre på vegne av Voss Handballklubb utan nødvendig godkjenning frå styret i forkant. 

Lurar du på noko ta kontakt med sportsleg ansvarleg i klubben
Handballstyret har som mål å ha to møter med oppmenn i løpet av sesongen, eit om hausten og eit om våren. Her er det pliktig oppmøte, om du ikkje kan møte, må du senda ein vara.
Det skal minst vera ein oppmann for kvart lag. Oppmann vert vald av laget (på senior lag) og føresette på aldersfastsette lag, for 1 år i gongen. Me påpeikar igjen at dette vervet kan delast av fleire, og det mest optimale hadde vært 2 oppmenn som ikkje er på val same året.
  
Oppmannen sitt ansvar:
Bindeledd mellom laget og Voss HK sitt styre.
Ajourføra spelarlister med namn, fødselsdato, adresse, e-post og tlf. (Standardskriv) Levere oppdaterte spelarlister til styret på: voss@rvn.handball.no ved sesongstart og når endringar skjer i laget.
Vedlikehalde laget si side på www.vosshk.no, ved hjelp av web-ansvarlig. Syta for rapportering av kampreferat og legge ut bilete i samsvar med gjeldande retningsliner.
Omberamma kampar som er sett opp på tider som ikkje passar.
Ta kontakt med motstandarlag og avtal ny dato for gjennomføring av kamp.
Dette må meldast inn på SportsAdmin SEINAST 10 dagar før kamp, elles blir ikkje omberamminga gjennomført.
Brukarnamn og passord blir tildelt.
Dersom eit lag ikkje møter til kamp må laget sjølv dekkje inn denne kostnaden for klubben.
Stilla på trening etter behov. Hjelpa trenar med informasjon til spelarar og foreldre, for eksempel oversikt over treningstider, kampar, reiser, cupar og lignende
Informere Idrettshallen om timar som laget ikkje skal nytte i god tid, slik at klubben slepp å betale pengar for tom hall.
Organisere køyring, dvs. opprette køyrelister til lagets bortekampar i Bergen.Her er det viktig at alle foreldre bidrar i like stor grad i løpet av sesongen.
Det enklaste er å innføra innbyrdes byting som foreldra ordnar sjølv.
I samarbeid med trenar forvalta lagets utstyr, t.d.: drakter, ballar og overtrekksvestar.
Samla inn drakter etter kvar kamp og stilla på neste kamp med reint draktsett.
Forvalta medisinskrin, om ikkje trenaren tar denne oppgåva sjølv.
Innhald i medisinskrin; Isposar, tape, støttebandasje, saks, pumpe og plaster. Kontakt materialforvaltar for påfyll/innkjøp.
Innkrevjing av medlemskontingent samt treningsavgift innan avtalte fristar.
Her sender kasserar ut rekning på e-post til kvar enkelt spelar.
Men seinare dersom nokon ikkje betalar vil oppmann få liste på e-post slik at ein minner på foreldra til dei det gjeld.
Pådrivar for dugnadsarbeid, organisera foreldremøte for laget og delta på felles trenar/oppmannmøter.
I samråd med trenar kalla inn til naudsynte møter (spelarmøte, møte med foreldre/føresette) mellom anna for å sikra god kommunikasjon, sikra god sosial og sportsleg utvikling for laget.  Fordela informasjon om ulike dugnadar laget skal ha ansvar for gjennom sesongen. Organisera dugnadar til inntekt for turneringar, gjerne i form av kakebasar eller anna.
Vera behjelpeleg med påmelding til turneringar i samarbeid med trenar. Organisera turar til turneringar i samarbeid med spelarar, foreldre og trenar.
Ansvar for sosiale aktivitetar i samarbeid med trenar. Avslutning før jul og etter enda sesong.
Fylgje opp e-post meldingar vedrørande laget, og gjera foreldre og spelarar kjent med Voss HK si heimeside, samt «min Håndball» (APP).
Informera om klubbens avtale med aktuell sportsbutikk:
Halde oversikt over spelarane sine lisensar (13 år og eldre), adresse, telefon og fødselsdato. Kopi av oppdaterte lister skal leverast til sportsleg leiar.
Etter endt sesong skal oppmann skrive ein lagmelding/ rapport om lagets sportslege resultat denne sesongen.

Lykke til med oppdraget!